מושב שטחים פתוחים ומערכות טבעיות – האתגר האקלימי: אם תרצו, אין זו חממה!